Polityka prywatności (RODO)

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Natalię Przybylską – Pasja Rozwoju na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)    

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Przybylska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pasja Rozwoju z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy Sportowej 5, NIP 777-23-47-552 (zwana dalej Pasją Rozwoju). Możecie się Państwo skontaktować z ww. w następujący sposób:

– listownie na adres siedziby Pasji Rozwoju;

– przez e-mail: biuro@pasjarozwoju.pl

– telefonicznie: +48 518 958 536

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
 2. Cel – możliwość umieszczenia rekomendacji/opinii na stronie internetowej Pasji Rozwoju
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez autora rekomendacji/opinii.

.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów a po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych oraz zachowania zasady rozliczalności, tak długo jak jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Odbiorcy danych

Pasja Rozwoju może przekazywać dane osobowe osobom/podmiotom na podstawie umów powierzenia danych osobowych ( o ile są wymagane) :

 • dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsługującym stronę internetową, portalowi społecznościowemu FaceBook;
 • podmiotowi prowadzącemu księgowość, obsługę prawną Pasji Rozwoju.
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

1)Przysługują Państwu  następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pasji Rozwoju,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Pasji Rozwoju Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Pasja Rozwoju przesłała Państwa dane do innego administratora. Jednakże zostanie to uczynione tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

2) Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Pasją Rozwoju pod adresami podanymi w pkt. 1 niniejszej informacji.

3) Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres emailowy wskazany w pkt 1 niniejszej informacji.

4) Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Pasja Rozwoju nie przekazuje danych do państw trzecich, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie umiejscowione są serwery FaceBook.

Zapoznałam się z w..w treścią i wyrażam na nią zgodę w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielem firmy PAsja Rozwoju.